Skip to main content

Komunikat: Rodzina 500 plus

portret użytkownika grzegorz
sejm.jpg

Od 1 lipca 2019 roku zmienią się zasady w programie Rodzina 500 plus

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Jest to najważniejsza zmiana. Do tej pory wsparcie przysługiwało na drugie i kolejne dziecko. Wsparcie można było otrzymać też na pierwsze dziecko, rozumiane jako najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia ale po spełnieniu kryterium dochodowego. Od 1 lipca kryterium dochodowe przestaje obowiązywać i ze świadczenia skorzystać będą mogli wszyscy rodzice. W sumie wsparcie trafi do

4,4 mln rodzin. Ze świadczenia skorzysta ok. 6,8 mln dzieci.

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka (czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), opiekunowi prawnemu dziecka oraz – w określonych, nielicznych przypadkach – dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje np. babci dziecka tylko wtedy gdy jest opiekunem prawnym i nie jest rodziną zastępczą.

Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego przez danego rodzica jest wspólne zamieszkiwanie z nim dziecka oraz pozostawanie dziecka na jego utrzymaniu. Jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu obydwojga rodziców, świadczenie przysługuje temu z rodziców który pierwszy złoży wniosek. Co do zasady, świadczenie wychowawcze na dane dziecko może pobierać tylko jeden rodzic. Wyjątek od tej zasady ma miejsce w przypadku, gdy dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. W takim przypadku świadczenie wychowawcze na dane dziecko przysługuje każdemu z rodziców nie w pełnej wysokości 500 złotych miesięcznie lecz w wysokości połowy tej kwoty, czyli po 250 złotych miesięcznie.

Ponadto inne zmiany w programie:

Rezygnacja z kryterium dochodowego, to nie jedyna zmiana w programie Rodzina 500 plus. Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci upraszcza procedury przyznawania świadczeń.

Od 1 lipca 2019 roku przyznanie świadczenia wychowawczego nie będzie wymagało wydawania i doręczania decyzji administracyjnej

Rodzic wnioskujący o wypłatę 500 złotych na dziecko otrzyma, na adres e-mail, informację o przyznaniu świadczenia. Jeśli nie podał adresu poczty elektronicznej, taką informację będzie mógł odebrać osobiście. Nieodebranie informacji nie będzie miało żadnego wpływu na wypłatę przyznanego świadczenia wychowawczego.

Natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana tego prawa, a także rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego, nadal będą następowały w formie decyzji administracyjnej.

Od 1 lipca 2019 roku

prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie także uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko, co oznacza także likwidację czasochłonnej procedury stosowanej przez gminy w takich przypadkach.

·
Kiedy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia?
·
Wnioski o przyznanie świadczenia można
·
Od 1 lipca składać drogą elektroniczną
·
(kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia oraz portal PUE ZUS), a tradycyjną
·
(np. podczas osobistej wizyty w urzędzie
· lub drogą pocztową)

Istotna propozycja jest dla osób niepełnosprawnych
Rząd przygotowuje PROGRAM 500 PLUS DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, KTÓRE NIE SĄ ZDOLNE DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI. ZOSTANIE ON URUCHOMIONY OD JESIENI.

Rząd w lipcu przyjmie odpowiedni projekt i prześle go do Sejmu. Zrobimy wszystko, by szybko zakończyć proces legislacyjny. To nasza jasna deklaracja polityczna.

Grzegorz Lorek

Poseł na Sejm RP.

25 czerwca 2019

5
Ocena: 5 (4 głosów)
Twoja ocena: Brak