Skip to main content

Pan Bóg jest tak wielką tajemnicą...

Zmartwychwstały Chrystys.jpg

Pan Bóg jest tak wielką tajemnicą, że żaden ludzki umysł, nawet najbardziej genialny w pełni pojąć Go nie może.

Jest jednak najwyższym Dobrem i najdoskonalszą Miłością. Pragnie uszczęśliwić istotę żyjącą , którą stworzył na swoje podobieństwo.
Człowiek jest podobny do Boga przez duszę nieśmiertelną obdarzoną rozumem i wolną wolą.

Rozum dąży do poznania Prawdy a wola pragnie posiąść Dobro. Natura ludzka z istoty swej skierowana jest ku Bogu. Pięknie to ujął starochrześcijański uczony: ,,Natura humana naturaliter christiana est”. Po grzechu pierworodnym człowiek stał się skłonniejszy do złego niż do dobrego. Dlatego cały nasz wysiłek musi być skierowany na obronę prawdy i dobra we wszechświecie. Wysiłki nasze będą skuteczne bo jeśli z naszej strony jest to dobra wola to Pan Bóg wspiera człowieka łaską z nieba.

Cała ta filozofia, czyli poznanie Boga i świata w świetle rozumu i cała Teologia czyli poznanie Boga i wszechświata w świetle Objawienia ma na celu uwielbienie Boga i uszczęśliwienie człowieka. Wszelka ludzka działalność ma sens i przynosi pożytek ludziom oraz pomnaża chwalę Bożą jeśli pamiętamy o tym nadprzyrodzonym celu. ,, Człowiek nie może zrozumieć swego celu, nie może zrozumieć samego siebie bez Chrystusa” –powiedział Ojciec św. Jan Paweł II. Jezus Chrystus jest najdoskonalszym wzorem człowieczeństwa gdyż jako Bóg i człowiek w jednej osobie nie popełnił żadnego błędu ani grzechu.

Pan Bóg objawia się światu w Jezusie Chrystusie – Jezus jest sakramentem Boga: ,,Filipie, Kto widzi mnie, widzi i Ojca” ( J.14,9 ).
Trzeba codziennie czytać Ewangelie i rozważać głęboką treść w nich zawartą. Pan Bóg jest taką Dobrocią i tak jest delikatny, że nie chce naruszyć wolnej woli człowieka. Kiedy zechciał przyjść na świat w ludzkiej postaci posyła swego Archanioła i czeka na wyrażenie zgody. Gdy Maryja wypowiedziała słowa: ,,Oto ja, służebnica Pańska, niechaj mi się stanie według słowa twego” wówczas Syn Boży staje się człowiekiem w jej przeczystym Łonie. (Łk.1,28-38) Jezus rodzi się w stajence (Lk.2,7) w wielkim ubóstwie. Musi uciekać przed okrutnym Herodem. (Mt.2,13-14) Uczy nas posłuszeństwa w życiu rodzinnym w Nazarecie: ,,Wrócił z nimi do Nazaretu i był im poddany” (Łk.2,51) zgodnie z przepisami Prawa rozpoczyna nauczanie dopiero około 30-go roku życia. (Łk.3,23) Udowadnia swe mesjańskie posłannictwo cytując Izajasza proroka: ,,Duch Pański nade mną…” .(Łk.4,18) Jezus naucza i na potwierdzenie swych słów czyni cuda. ,,Choćby dla samych uczynków uwierzcie” (J.14,11) Udowadnia, że ma wiedzę Bożą: ,,Idź – mówi do Piotra – zarzuć wędkę, złowisz rybę a w jej pyszczku znajdziesz stater (pieniądz). Zna ludzkie myśli. Wyrzuca czarty. Rozkazuje złym duchom (Mt.8,28-34. Mk.5,1-17. Łk.9,38-43) Ma władzę nad siłami natury: Ucisza burzę na morzu. Zamienia wodę w wino. Leczy nieuleczalnie chorych. Przywraca wzrok, słuch, mowę. Wskrzesza umarłych. Zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie (Mt.20,17-19).

Szły za Nim wielkie rzesze uważając Go za proroka a nawet za Mesjasza. Dlatego zdumiewający jest upór przywódców społeczności żydowskiej mimo, że wykazywał im spełnienie się proroctw mesjańskich. Wyjaśnienie tego zjawiska mamy w ósmym rozdziale ewangelii św. Jana:
,, …. Jeśli bowiem nie uwierzycie, żem Ja jest, pomrzecie w grzechu waszym, …Kto z Boga jest, słów Bożych słucha….. Wy z ojca czarta jesteście i pragnienia ojca waszego wypełniać chcecie. On jest mordercą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo nie masz w nim prawdy, gdy wypowiada kłamstwo, mówi od siebie, bo kłamcą jest i ojcem kłamstwa. A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi”. (J.7.8,44-45)

Nienawiść do Chrystusa w czasie Jego ziemskiego życia pochodziła z szatańskiej pychy starszyzny żydowskiej, gdyż oni uważali się za nieomylnych tłumaczy Pisma świętego a w Mesjaszu chcieli mieć politycznego przywódcę, który zapewni im panowanie nad światem. Najstraszniejsze jest to, że nadal wyczekują ,,mesjasza” spodziewając się, że on przyjdzie wtedy, gdy Żydzi zdobędą władzę polityczną nad całym światem . W tym celu organizują tajne związki, wzniecają rewolucje, terror i zbrodnicze akcje, aby narody wyniszczały się wzajemnie a nawet same unicestwiały się przez homoseksualizm, aborcję i eutanazję. Tworząc jedno supermocarstwo z ustawodawstwem ateistycznym bez Boga i moralności, gromadząc w jednym ręku wszystkie bogactwa w ustroju liberalnego kapitalizmu pod płaszczykiem demokracji liberalnej budują królestwo szatana. A ten jako wróg Boga i człowieka, wszystkimi siłami pragnie zniszczyć piękne dzieło Boże jakim jest nasz świat widzialny. Nastąpić to może przez wybuch nagromadzonej energii nuklearnej, spowodowany przez jakiegoś opętanego szaleńca.

My ludzie wierzący rozumiemy, że Pan Bóg może dopuścić takie nieszczęście, ale też ma moc obrócić w niwecz szatańskie plany jeżeli będziemy wszystkimi siłami przeciwdziałać złu oraz modlić się i pokutować za grzechy własne i innych.

Ks. Jan Stępień

Wielkanoc 2011

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak