Skip to main content

BIULETYN INFORMACYJNY Nr 11 grudzień 2015

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne

Sądy powinny być tą częścią władzy państwowej, która chroni najsłabszych, równo traktuje wszystkich obywateli i zawsze jest po stronie uczciwości a nie cynizmu i draństwa.
(Śp. Prezydent Lech Kaczyński).

KALENDARIUM PRZEBIEGU PROCEDOWANIA PROCESOWEGO
w sprawie złamania prawa wyborczego w wyborach samorządowych w Radomsku, które odbyły się 16.11.2014.

W cieniu nieodwracalnie upływającego czasu i za kurtyną bieżących wydarzeń, w różnym tempie toczą się sprawy, które w swoim czasie bulwersowały nie tylko miejscową społeczność. Zawsze mają one swoich zwolenników i przeciwników a z reguły są dla kogoś niewygodne, by nie powiedzieć deprecjonujące. Tak jest z wydarzeniem, które miało miejsce w Radomsku podczas ostatnich wyborów samorządowych. Był piątek po południu 14.11.2014 r., niespodziewanie kilkanaście godzin przed ciszą wyborczą, wynajęta przez Urząd Miasta firma, zdemontowała wszystkie społeczne informacyjne tablice wyborcze kandydatów na Prezydenta Miasta, z wyjątkiem tablic… kandydującej Prezydent Miasta. Na wszelkie protesty w trybie wyborczym było za późno. Dwa pokrzywdzone Komitety Wyborcze, w tym KWW Towarzystwa Patriotycznego zgłosiły to zdarzenie na Komendzie Policji w Radomsku, jako prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Policja zgłoszenie przyjęła lecz wskazała na konieczność zgłoszenia tego faktu do miejscowej Prokuratury. Prokuratura odrzuciła skargę nazywając takie działanie „utrwaloną praktyką”(!). W ten sposób sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w R-sku. I jeśli ktoś myśli, że sprawa została już dawno załatwiona i zapomniana to się myli.

Po wielkich perturbacjach i przy najdziwniejszych i niewyobrażalnych wcześniej wydarzeniach doszliśmy do końca pewnego etapu w sprawie. Zapewne tylko w Sądzie Rejonowym w Radomsku…

Każdy sędzia posiada wielką władzę nad losami ludzi i musi się liczyć z tym większą krytyką, im większą krzywdę wyrządzi czy zawód sprawi swoją decyzją. Właśnie dlatego, że jest tak wielka, podlega społecznemu osądowi i krytyce. Wszystkie decyzje i wyroki wydawane w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej powinny być sprawiedliwe. Sprawiedliwość w sądach to bardzo ważne budowanie prawidłowych relacji państwo – obywatel. Należy jednak mieć właściwą ocenę środowiska, które jest hermetycznie zamknięte. Jest wyjątkowo oporne na głosy i opinie z zewnątrz z wyjątkiem wrażliwości na krzywdę – ale własną. Okazuje się, że sprawiedliwe osądzenie sprawy lokalnego polityka, jest ponad siły radomszczańskiego wymiaru sprawiedliwości. I tego faktu nie sposób nie zauważyć i zaprzeczyć.

O tym wydarzeniu wstępnie informowaliśmy naszych członków i sympatyków w Biuletynie nr 2 z m-ca czerwca 2014 r. Ponieważ sprawa ma charakter i zainteresowanie społeczne przedstawiamy kalendarium jej wydarzeń.

1. 14.11.2014. - usunięcie tablic wyborczych wszystkich konkurentów Prezydent Miasta Radomska, do urzędu Prezydenta Miasta;
2. 14.11.2014. - zgłoszenie na Policji faktu zniknięcia tablic KWW Towarzystwa Patriotycznego;
3. 17.11.2014. - złożenie do Prokuratury Rejonowej w Radomsku zawiadomienia o prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez Prezydenta Miasta Radomsko, poprzez przedwczesne usunięcie z terenu miasta społecznych tablic wyborczych w okresie trwania samorządowej kampanii wyborczej, w wyborach wyznaczonych na dzień 16 listopada 2014 r., a tym samym spowodowanie powstania nierównych szans dla pozostałych kontrkandydatów w wyborach do urzędu Prezydenta Miasta Radomska.
4. 04.12.2014. - uzupełnienie zawiadomienia do Prokuratury o prowadzenie postępowania także w kierunku popełnienia przestępstwa przez osoby które zleciły oraz które wykonały czynności usunięcia tablic wyborczych innych Komitetów Wyborczych niż KW urzędującej Prezydent Miasta.
5. 08.01.2015. - zawiadomienie z Komendy Policji w Radomsku, że „W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że w/w zdarzenie nie wyczerpuje znamion wykroczenia lecz przestępstwa i z tego też powodu zebrane dotychczas materiały zostały przekazane do Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego KPP Radomsko, celem przeprowadzenia stosownego postępowania”.
6. 26.01.2015. - Prokuratura: Postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia w sprawie zdemontowania w dniu 14 listopada 2014 r. w Radomsku tablic ogłoszeniowych Urzędu Miasta (…) wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego (…).
7. 05.02.2015. - KWW TP do Sądu Rejonowego Radomsko: Zażalenie na Postanowienie Prokuratury z dnia 26.01.2015. o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego w związku z doniesieniem KWW TP o przedwczesnym usunięciu w dn. 14.11.2014., podczas wyborów samorządowych na polecenie Prezydent
Miasta Radomska, obwieszczeń i plakatów wyborczych konkurencyjnych komitetów wyborczych.
8. 12.05.2015. - Wezwanie sądowe (1) na posiedzenie w dniu 03.06.2015., w przedmiocie zażalenia.
9. 03.06.2015. - Uzupełnienie Zażalenia na posiedzeniu sądowym przez Powoda (KWW TP).
10. 12.06.2015. - Wniosek Pełnomocnika Wyborczego KWW TP o zmianę sędziego referenta w sprawie; kopia do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Apelacyjnego w Łodzi.
11. 02.07.2015. - Pismo Prezesa SR R-sko, że „…nie doszło do przewlekłości postępowania gdyż od daty jej wpływu do pierwszej czynności podjętej przez sędziego referenta upłynęły niespełna dwa miesiące…”.
12. 23.07.2015. - Zawiadomienie sądowe (2) na posiedzenie w dniu 11.08.2015., na Postanowienie Prokuratury.
13. 30.07.2015. - Notatka z rozmowy z Panią Prokurator Prokuratury Rejonowej w Radomsku w sprawie zgody na zapoznanie się z aktami sprawy jako strona powodowa.
14. 05.08.2015. - Pismo KWW TP do Rzecznika Dyscyplinarnego SA w Łodzi za pośrednictwem Prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi podtrzymujące wniosek z dn. 12.06.2015.
15. 05.08.2015. - Notatka z wizyty Pełnomocnika KWW TP w Prokuraturze Rej. w Radomsku z wnioskiem o umożliwienie wglądu w sądowe akta sprawy i złożenie wniosku o zgodę na przegląd akt przed wyznaczonym na dzień 11.08.2015. posiedzeniem Sądu w tej sprawie.
16. 11.08.2015. - Posiedzenie Sądu wg zawiadomienia:
- Prokurator: czyny winny być rozpoznane jako ew. przestępstwa z art. 288 kk lecz ze względu na wartość szkody (znikomą wg Prokuratury) – tylko jako wykroczenie;
- Sąd odrzuca (po raz kolejny) wniosek o przesłuchanie świadka Anny Milczanowskiej uznając, że okoliczność nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy (?!);
- sędzia zarządza utajnienie postępowania i odmawia zmiany swojej decyzji (!);
- Powód zażądał włączenia dokumentu KPP (patrz. pkt 5) o kwalifikacji zdarzenia dot. tablic;
- Powód wniósł niemożność uczestniczenia w procedowaniu do czasu zapoznania się z treścią dokumentacji sprawy o co wystąpił do Prokuratury ze wskazaniem terminu: przed datą obecnego posiedzenia;
- Prokurator: zgodę wysłano w dniu 10.08.2015. (!);
- Sąd: posiedzenie przerwane, następny termin: 17.08.2015.
17. 17.08.2015. - Posiedzenie Sądu wg zawiadomienia:
- Powód uzupełnia swoje Zażalenie o nowe wnioski: 1.interpretacja art.109§1 i §3 Kodeksu Wyborczego przez PKW, 2.przesłuchanie świadka A. Milczanowskiej, 3.dopuszczenie jawności procedowania,
4.włączenie do akt sprawy dok. KPP w Radomsku (patrz: pkt 5), 5.włączenie do akt sprawy inf. Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. o braku innych protestów i spraw sądowych wynikających z podobnych zdarzeń, jako dowód wyjątkowości tego zdarzenia w Radomsku.
- Powód podnosi, że otrzymał zgodę Prokuratury na przegląd akt w dniu 13.08.2015. Mimo tego dwukrotna próba uzyskania dostępu do akt nie powiodła się, gdyż: albo akta były rozpięte (?!), albo u Sędziego… .
- W związku z tym nie widzi możliwości orzekania przez Sędziego a także przez wszystkich sędziów SR Radomsko. Na tę okoliczność złożył przez Biuro Podawcze SRR odręcznie napisany stosowny wniosek.
18. 21.08.2015. - Korespondencja z SR Radomsko: o uzupełnienie wniosku z dn. 17.08.2015 (w terminie 7 dni) poprzez wskazanie Sędziów z imienia i nazwiska, których wniosek dotyczy, pod rygorem odrzucenia.
19. 11.09.2015. Pismo Pełnomocnika KWW TP do Prezesa SRR zawierające ocenę dotychczasowych działań i zachowań Sędziów II Wydz. Karnego SRR i uzasadniające naszą decyzję o wystąpieniu z wnioskiem o odsunięcie wszystkich sędziów SRR od procedowania w tej sprawie oraz imienny wykaz sędziów, których wniosek dotyczy, co jest terminową realizacją żądań SRR zawartych w piśmie z dn. 21.08.2015 (pkt.18).
20. Awizo przesyłki sądowej (ok. 3-5. X.) nie mogło być odebrane przez pełnomocnika z powodu b. ważnych spraw osobistych i rodzinnych. Ponieważ obowiązuje przepis o dwukrotnym awizo, KWW TP jako adresat ze spokojem oczekiwał na powtórne zawiadomienie, które… nigdy nie nadeszło. Końcowe wyjaśnienie tego przypadku jest przełomowym, które udowadnia skalę matactwa sądowego w tej sprawie…
21. 21.10.2015. - przegląd akt sądowych sprawy przez Pełnomocnika Wyborczego KWW TP - T. Dudkiewicza. UWAGA!: w aktach sądowych sprawy znajdują się b. ważne pisma, które do powoda nigdy nie dotarły:
1. Zarządzenie z dnia 01. 10.2015. uznające wniosek o odsunięcie wszystkich sędziów SRR za bezskuteczny z powodu braku uzasadnienia i braku wskazania okoliczności dla wyłączenia sędziów.
2. Pismo z dnia 02.10.2015. – informacja Sądu dotycząca jawności posiedzeń.
3. Pismo Prokuratury Rejonowej Radomsko minimalizujące wysokość finansowej szkody KWW TP.
22. 10.11.2015. - Odwołanie KWW TP do: SĄDU OKRĘGOWEGO w PIOTRKOWIE TRYB. za pośrednictwem SĄDU REJONOWEGO RADOMSKO od (niedoręczonego a odnalezionego w aktach sprawy) Zarządzenia
Przewodniczącej II Wydz. Karnego SRR z dnia 1.10.2015., uznające wniosek o odsunięcie od procedowania w sprawie wszystkich sędziów SRR za b e z s k u t e c z n y, w związku z czym zawierające wniosek o:
- uchylenie Zarządzenia z dn.1.10.2015., jako bezpodstawnego;
- przywrócenie terminu złożenia zażalenia na Zarządzenie z dn. 1.10.2015.;
23. 27.10.2015. - Posiedzenie sądowe: odrzucenie wszystkich wniosków; odrzucenie zażalenia na Postanowienie Prokuratury z dn. 26.01.2015; Czekamy na pisemne uzasadnienie oraz na kopię protokołu z posiedzenia Sądu.

(Tadeusz Dudkiewicz)

W dniu 7.12.2015., wysoki urzędnik Urzędu Miasta ostrzegł TP przed nagłaśnianiem tej sprawy.! …

5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak