Skip to main content

Zakładamy TRYBUNALSCY.PL

portret użytkownika Admin
Logo trybunalskich.pl.jpg

Zakładamy... Klub?

Wszystkich, którzy mają poglądy prawicowe, zapraszamy do .....

Mamy dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim partie polityczne w wielu odcieniach ideowych: od lewicy przez centrolewicę do centroprawicy. Mamy także oficjalnie nie partie – stowarzyszenia, przeróżne, które, jeśli im przyjrzeć się, są partiami. Bytami, które istnieją tylko po to, aby swego lidera włożyć na stołek.

Prawicę obecnie utożsamiają na przykład PiS, PO, LPR. Nie ma jednak partii prawicowej, to jest takiej, która łączyłaby w swych zasadach konserwatyzm moralny z liberalizmem gospodarczym i antykomunizmem politycznym. Ponieważ widzimy potrzebę istnienia takiego środowiska ideowego, a naszym zdaniem nie może to być partia, to postanowiliśmy je utworzyć i skrzyknąć do niej ludzi o poglądach prawicowych.

Cele to propagowanie prawicowych zasad i rozwiązań gospodarczych, społecznych i politycznych. Chcemy być bardziej konserwatywni niż LPR, bardziej liberalni niż PO i bardziej antykomunistyczni niż PiS - i dlatego właśnie określamy się jako prawica.

Deklaracja ideowa Klubu

Nasze zasady wiążemy ze współczesnym konserwatyzmem, który będąc zarazem sposobem myślenia, postawą ideową i ruchem intelektualnym, staje w obronie chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu stanowiącej dorobek i nadzieję naszego kręgu kulturowego. Uważamy konserwatyzm za najważniejszy element tożsamości prawicowej i deklarujemy, że

 • 1. Fundamentem ideowym naszego Klubu są prawa naturalne, to jest prawa człowieka do życia, wolności i własności. Za praktyczną realizację tych praw uważamy zapewnienie ochrony życia, nietykalności i wolności ludzi oraz swobód politycznych i gospodarczych.
 • 2. Określamy się jako konserwatywni liberałowie, uważamy bowiem, że powyższe prawa powinny czynnie przysługiwać wszystkim obywatelom. Konsekwencją tej postawy jest m. in. negatywny stosunek do ideologii i systemów totalitarnych. Doświadczenia epoki PRL każą nam w szczególności opowiedzieć się przeciw komunizmowi i komunistom.
 • 3. Dostrzegamy i popieramy rolę kościołów chrześcijańskich, a w szczególności Kościoła rzymskokatolickiego jako autorytetu moralnego. W swym działaniu będziemy się kierować konserwatywnymi wartościami moralnymi.
 • 4. Uważamy, że człowiek powinien być odpowiedzialny za siebie i swoje czyny. Z postulatu powszechności praw naturalnych wynika dla nas, że prawa osoby winny być ograniczone przez prawa współobywateli, toteż występujemy przeciwko permisywizmowi prowadzącemu do zaniku poczucia odpowiedzialności jednostki i do rujnowania ładu społecznego.
 • 5. Z konserwatywnego poczucia tożsamości narodowej wyprowadzamy współczesny patriotyzm i uważamy go za podstawę politycznego myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do racji stanu.
 • 6. Główne zadanie lokalnej władzy w jego działaniach wewnętrznych widzimy w zapewnianiu sprawiedliwości, to jest wymierzaniu słusznej kary tym, którzy dokonują zamachu na prawa i swobody innych. Władza powinna też realizować niezbędne zadania wynikające z postulatu pomocniczości.

  Deklaracja ideowa Klubu

  Nasze zasady wiążemy ze współczesnym konserwatyzmem, który będąc zarazem sposobem myślenia, postawą ideową i ruchem intelektualnym, staje w obronie chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu stanowiącej dorobek i nadzieję naszego kręgu kulturowego. Uważamy konserwatyzm za najważniejszy element tożsamości prawicowej i deklarujemy, że

 • 1. Fundamentem ideowym naszego Klubu są prawa naturalne, to jest prawa człowieka do życia, wolności i własności. Za praktyczną realizację tych praw uważamy zapewnienie ochrony życia, nietykalności i wolności ludzi oraz swobód politycznych i gospodarczych.
 • 2. Określamy się jako konserwatywni liberałowie, uważamy bowiem, że powyższe prawa powinny czynnie przysługiwać wszystkim obywatelom. Konsekwencją tej postawy jest m. in. negatywny stosunek do ideologii i systemów totalitarnych. Doświadczenia epoki PRL każą nam w szczególności opowiedzieć się przeciw komunizmowi i komunistom.
 • 3. Dostrzegamy i popieramy rolę kościołów chrześcijańskich, a w szczególności Kościoła rzymskokatolickiego jako autorytetu moralnego. W swym działaniu będziemy się kierować konserwatywnymi wartościami moralnymi.
 • 4. Uważamy, że człowiek powinien być odpowiedzialny za siebie i swoje czyny. Z postulatu powszechności praw naturalnych wynika dla nas, że prawa osoby winny być ograniczone przez prawa współobywateli, toteż występujemy przeciwko permisywizmowi prowadzącemu do zaniku poczucia odpowiedzialności jednostki i do rujnowania ładu społecznego.
 • 5. Z konserwatywnego poczucia tożsamości narodowej wyprowadzamy współczesny patriotyzm i uważamy go za podstawę politycznego myślenia, zwłaszcza w odniesieniu do racji stanu.
 • 6. Jako Klub dążymy do uczestnictwa w świadomości Piotrkowian, chcemy bowiem przeciwstawiać się tendencjom socjalistycznym i wcielać w życie prawicowe zasady. Będąc konserwatywnymi liberałami przedkładamy trzymanie się zasad nad tworzenie nierealnych programów obiecujących uszczęśliwienie wszystkich.

  Deklaracja gospodarcza Klubu

  Wychodząc z konserwatywnego rozumienia praw naturalnych, w tym prawa ludzi do własności i wolności w dysponowaniu nią, opowiadamy się za gospodarczym liberalizmem. Za najważniejsze uważamy poniższe postulaty i określamy je jako wytyczne dla swoich inicjatyw.

 • 1. Stopniowa obniżka podatków (dochodowych, VAT, akcyzy, opłat administracyjnych za wystawianie dokumentów itp.). Dążenie do tzw. liniowej skali opodatkowania. Likwidacja podatków od spadków i darowizn.
 • 2. Zwiększenie wolności gospodarczej przejawiające się jako radykalne zmniejszenie liczby wymaganych koncesji i zezwoleń. Wprowadzenie odpowiedzialności urzędników państwowych za ich pomyłki i niewłaściwe decyzje. Zmniejszenie liczebności i uprawnień administracji.
 • 3. Rewizja przepisów przetargowych dla ich uproszczenia i zmniejszenia możliwości korupcji.
 • 4. Stopniowe wycofywanie się państwa z działalności gospodarczej, czyli prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych.
 • 5. Stopniowa obniżka ceł.

  _________________

  Deklaracja społeczna Klubu

  W dziedzinie współżycia społecznego kierujemy się zasadami konserwatywnymi. Uważamy, że lepsze jest trzymanie się zasad niż podejmowanie nierealistycznych działań z myślą o zbudowaniu socjalistycznego raju na ziemi. Za najważniejsze uważamy poniższe postulaty i określamy je jako wytyczne dla swoich inicjatyw.

 • 1. Jako konserwatyści uważamy ludzkie życie za najwyższą wartość doczesną. Jesteśmy za ochroną życia, toteż popieramy zakaz aborcji, eutanazji, zakaz eksperymentów biologicznych na ludziach itp. Jednocześnie uważamy, że za zabójstwo z winy umyślnej powinna być wymierzana kara śmierci, oraz domagamy się poszerzenia pojęcia obrony koniecznej.
 • 2. Uważamy, że polski system opieki zdrowotnej należy stopniowo przekształcić w system niezależny od państwa, oparty na ubezpieczeniach dobrowolnych. Należy ten proces przeprowadzić z zachowaniem uprawnień nabytych.
 • 3. Uważamy, że polski system emerytur, rent i zasiłków należy stopniowo przekształcić w system niezależny od państwa, oparty na ubezpieczeniach dobrowolnych. Należy ten proces przeprowadzić z zachowaniem uprawnień nabytych, a w jego fazie początkowej należy zlikwidować ZUS i wprowadzić emerytury, renty i zasiłki płatne z budżetu państwa.
 • 4. Uważamy, że rodzina jest wielką wartością konserwatywną. Opowiadamy się za uznaniem małżeństwa tylko i wyłącznie jako związku kobiety i mężczyzny oraz za podtrzymaniem autorytetu rodziców względem dzieci. Będziemy występować przeciwko aktom prawnym i inicjatywom ustawodawczym przyczyniającym się do rozkładu rodziny. Jesteśmy przeciwni przyznawaniu homoseksualistom prawa do zawierania małżeństw legalnych i do adopcji dzieci.
 • 5. W dziedzinie szkolnictwa jesteśmy za podniesieniem autorytetu nauczycieli względem uczniów, za poprawieniem szkolnej dyscypliny i za utrzymaniem wymagań. Uważamy, że nauczanie religii w szkołach jest ważnym czynnikiem sprzyjającym powrotowi do wartości konserwatywnych. Należy chronić szkoły przed propagandą homoseksualną i feministyczną. Szkoły państwowe powinny zostać sprywatyzowane poczynając od szkół ponadpodstawowych. W pierwszym etapie prywatyzacji szkół podstawowych należy wprowadzić bony oświatowe.
 • 6. Opowiadamy się za ochroną dzieci i nieletniej młodzieży przed zgorszeniem, toteż jesteśmy za zakazem parad homoseksualistów w miejscach publicznych, za ostrzejszą kwalifikacją filmów dozwolonych od 18 lat i za egzekwowaniem tego w kinach oraz za zakazem sprzedaży wydawnictw pornograficznych osobom nieletnim. Należy przykładać większą wagę do wyeliminowania narkotyków ze szkół oraz egzekwować zakaz sprzedaży alkoholu i tytoniu młodzieży poniżej lat 18.
 • 7. Uważamy, że należy zwiększyć bezpieczeństwo obywateli naszego kraju, toteż jesteśmy za skuteczniejszym ściganiem i surowszym karaniem wykroczeń uważanych za drobne, do których zalicza się kradzieże, niszczenie mienia, zaczepki, awantury w miejscach publicznych, pobicia itp.

  Profil ideowy Klubu

 • (1) Konserwatyzm moralny

  Zakaz aborcji, eutanazji, eksperymentów genetycznych na ludziach itp. Kara śmierci za zabójstwo z winy umyślnej. Prywatyzacja szkolnictwa. Zakaz małżeństw homo. Zakaz demoralizacji nieletnich. Poparcie dla rodziny państwo może realizować przez ulgi podatkowe zależne od liczby dzieci (ale żadnego becikowego). Stopniowe przejście od dzisiejszego systemu emerytur i rent do systemu niezależnego od państwa. Stopniowe przejście od dzisiejszego systemu opieki zdrowotnej do systemu niezależnego od państwa. Zwiększenie autorytetu nauczyciela w stosunku do uczniów. Rewizja zasad oceniania uczniów (są przypadki dziewięcioletnich uczniów, którzy mając „wyśmienite" świadectwo, nie umieją czytać i nie znają tabliczki mnożenia

 • (2) Liberalizm gospodarczy

  Reprywatyzacja w naturze własności znacjonalizowanej. Dążenie do wycofania się państwa z działalności gospodarczej (prywatyzacja). Obniżka i uproszczenie podatków. Dążenie do tzw. liniowej skali opodatkowania. Ograniczenie najwyższych stawek VAT (do 15%?). Wprowadzenie odpowiedzialności urzędników państwowych (skarbowych i innych za ich pomyłki i niewłaściwe decyzje. Radykalne zmniejszenie liczby wymaganych koncesji i zezwoleń. Zakaz deficytu budżetowego. Zakaz zwiększania zadłużenia państwa. Zakaz zadłużania miast i gmin. Zakaz dotowania działalności gospodarczej z budżetu. Rewizja przepisów przetargowych dla ich uproszczenia i zmniejszenia możliwości korupcji. Ograniczenie finansowania z budżetu tzw. organizacji pozarządowych (należy w ogóle zrewidować zasadność takiego finansowania).

 • (3) Antykomunizm polityczny

  Dekomunizacja, czyli zakaz pełnienia funkcji publicznych dla komunistów (czyli byłych członków PZPR, ZSL i SD oraz aktualnych i byłych członków KPP), a także byłych pracowników i agentów służb specjalnych PRL i ZSRR. Lustracja, czyli ujawnienie byłych agentów. Wydaje się, że Prawica Polska powinna się również opowiadać za odebraniem biernego prawa wyborczego osobom podlegającym dekomunizacji.

   Grudzień 2006

 • 0
  Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
  Twoja ocena: Brak