Skip to main content

III Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (22.12.2014)

portret użytkownika PIS
22.12.2014 09:00
22.12.2014 15:00

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Rady Miasta.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
4.2. zmiany budżetu Miasta na 2014 rok ;
4.3. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta;
c) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta;
d) dyskusja;
e) głosowanie.
4.4. uchwalenie budżetu Miasta na 2015 rok wraz z I autopoprawką Prezydenta Miasta
a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej;
b) odczytanie opinii Komisji Rady Miasta;
c) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;
d) dyskusja;
e) głosowanie;
4.5. sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej przy ul. Źródlanej, stanowiącej własność Gminy Piotrków trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 25 jako działka nr 315/6 o pow. 0,0030 ha, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
4.6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia, udziału 41843/221809 w części nieruchomości zabudowanej, położonej przy ul. Dąbrowskiego 5;
4.7. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego-służebności gruntowej;
4.8. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Broniewskiego;
4.9. przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Strategia Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2020”; (załącznik do uchwały przekazany w wersji elektronicznej).
4.10. uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok
4.11. uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2015 rok.;
4.12. uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na rok 2015 pn. „Bezpieczne Miasto 2015”;
4.13. przekazania Policji środków finansowych z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną dla policjantów za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie;
4.14. szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury oraz ich wysokości;
4.15. wyboru przedstawicieli Rady Miasta do składu Komisji Stypendialnej do kwalifikowania wniosków o przyznanie, wstrzymanie lub cofanie stypendiów sportowych.
4.16. stwierdzenia, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego”;
4.17. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Polnej i Al. Armii Krajowej w Piotrkowie Trybunalskim;
4.18. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Twardosławickiej, Zawodzie, rzeki Strawy i autostrady A1 w Piotrkowie Trybunalskim
4.19. zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
4.20. ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, określenia wysokości stawek i sposobu ich pobierania;
4.21. zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok;
4.22. odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2013/2014
7. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020” za lata 2013 i 2014. (Materiał przekazany elektronicznie)
8. Informacja z działalności Prezydenta Miasta miedzy sesjami.
9. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad III Sesji.

www.rada.piotrkow.pl

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak